Náš přístup


Závazná etická vodítka

Ve svém přístupu ctíme etická vodítka a požadavky ohledně užívání MBTI nástrojů, které stanovila Asociace pro psychologický typ (The Association for Psychological Type International):

  • Klienti musí být informováni o důvodu, proč vyplňují MBTI dotazník a musí to činit dobrovolně.
  • MBTI nástroje jsou určeny k tomu, aby u každého jednotlivce podporovaly jeho osobní sebe porozumění a růst a k tomu, aby zvětšily míru porozumění odlišnosti druhých.
  • Výsledky MBTI nesmí být použity k selekci nebo znevýhodňování někoho na základě jeho typu.
  • Výsledky MBTI vždy náleží jednotlivým klientům, jsou považovány za důvěrné a záleží výhradně na klientovi, zda se rozhodne sdílet je s ostatními.
  • Před tím, než účastníci obdrží výsledky MBTI dotazníku, je každému klientovi který MBTI dotazník vyplnil, interaktivní formou poskytnut nástin teorie psychologických typů a vysvětlení jednotlivých preferencí.
  • Popisy typů a definice musí být lektorem předkládány jako normální odlišnosti, bez předsudků nebo stereotypů.
  • Psychologický typ, který klientům vyplyne z MBTI dotazníku vždy ověřují oni sami – poté, co jim byl vysvětlen význam jednotlivých preferencí, obdrželi výsledky a byli seznámeni s popisy jednotlivých typů.
  • S typem, který vyplynul z MBTI dotazníku může klient souhlasit či nesouhlasit, konečný úsudek, stanovení typu, který jej nejvíc vystihuje, záleží vždy na něm.
  • Certifikovaní lektoři musí při použití MBTI materiálů respektovat copyright a všechny další zákony své země.

Plné znění je možno najít na stránkách:
 

INSPIRACE

"Již samotné rozpoznání a pochopení odlišností mezi členy týmu může vést k efektivní komunikaci a spolupráci. Hlavním předpokladem je, že lidé přijímají odlišnosti mezi sebou navzájem a užitečně jich využívají."