Languages


Dynamika osobnostního typu


Znát svůj MBTI čtyřpísmenný osobnostní kód, tedy zda jsme E nebo I, S nebo N, T nebo F a J nebo P, je důležité. Podle Jungovy teorie psychologických typů se ale preference, jimiž jsme obdařeni, v naší psychice uplatňují rozdílnou intenzitou. Profil naší osobnosti proto neutváří součet našich psychických funkcí, ale jejich hierarchie a souhra. Tato souhra a vzájemné působení našich psychických funkcí se nazývá Dynamika osobnostního typu.

Dynamika osobnostního typu nám umožňuje porozumět tomu, co se děje v hlubších vrstvách naší psychiky, jak náš osobnostní typ funguje „uvnitř“, a jaké jsou u každého typu zákonitosti jeho vývoje.

Dominantní a pomocná funkce

U každého typu hraje klíčovou roli jeho dominantní funkce. Představuje jeho vnitřní střed a je tím, co největší měrou ovlivňuje naše pojetí světa i života. Můžeme ji považovat za jakéhosi pomyslného kapitána lodi, který má nezpochybnitelnou autoritu stanovit kurz její plavby a dovézt ji bezpečně do přístavu. Důležitý je ale také kapitánův pobočník, naše pomocná funkce. Úkolem této funkce je doplňovat a vyvažovat dominantní funkci.

Typ a stres

Znalost dynamiky osobnostního typu též odhaluje, jak konkrétní osobnostní typ reaguje na běžný, popřípadě na extrémní stres. Toto je dobré znát jak u sebe, tak u druhých lidí, s nimiž jsme s kontaktu, protože díky tomu dokážeme v mnohdy nepochopitelném a zkratovitém jednání u sebe i u druhých rozeznat varovné signály a volání o pomoc. Také pak víme, jak v takové situaci můžeme pomoci sami sobě i jedni druhým.

Celoživotní rozvoj osobnostního typu

Dynamika osobnostního typu přináší cenné podněty i pro celoživotní rozvoj osobnostního typu. Chápeme-li jej jako proces usilování o dosažení úplnosti, celistvosti, pak náš osobnostní typ je kompasem, který ukazuje směr tohoto růstu. Podle Jungovy teorie jde v první části našeho života především o to, abychom se sladili se světem, v němž žijeme a připravili se na své vztahové i pracovní role, tedy našli své místo v práci i v životě. Záleží také ale na tom, abychom byli připraveni i na „odpoledne života“. Jak uvidíme, dynamika osobnostního typu nám k tomu poskytne cenná vodítka.