Dynamika osobnostního typu


Znát svůj MBTI čtyřpísmenný osobnostní kód, tedy zda jsme E nebo I, S nebo N, T nebo F a J nebo P, je důležité. Podle Jungovy teorie psychologických typů se ale preference, jimiž jsme obdařeni, v naší psychice uplatňují rozdílnou intenzitou. Profil naší osobnosti proto neutváří součet našich psychických funkcí, ale jejich hierarchie a souhra. Tato souhra a vzájemné působení našich psychických funkcí se nazývá Dynamika osobnostního typu.

Dynamika osobnostního typu nám umožňuje porozumět tomu, co se děje v hlubších vrstvách naší psychiky, jak náš osobnostní typ funguje „uvnitř“, a jaké jsou u každého typu zákonitosti jeho vývoje.

Dominantní a pomocná funkce

U každého typu hraje klíčovou roli jeho dominantní funkce. Představuje jeho vnitřní střed a je tím, co největší měrou ovlivňuje naše pojetí světa i života. Můžeme ji považovat za jakéhosi pomyslného kapitána lodi, který má nezpochybnitelnou autoritu stanovit kurz její plavby a dovézt ji bezpečně do přístavu. Důležitý je ale také kapitánův pobočník, naše pomocná funkce. Úkolem této funkce je doplňovat a vyvažovat dominantní funkci.

Typ a stres

Znalost dynamiky osobnostního typu též odhaluje, jak konkrétní osobnostní typ reaguje na běžný, popřípadě na extrémní stres. Toto je dobré znát jak u sebe, tak u druhých lidí, s nimiž jsme s kontaktu, protože díky tomu dokážeme v mnohdy nepochopitelném a zkratovitém jednání u sebe i u druhých rozeznat varovné signály a volání o pomoc. Také pak víme, jak v takové situaci můžeme pomoci sami sobě i jedni druhým.

Celoživotní rozvoj osobnostního typu

Dynamika osobnostního typu přináší cenné podněty i pro celoživotní rozvoj osobnostního typu. Chápeme-li jej jako proces usilování o dosažení úplnosti, celistvosti, pak náš osobnostní typ je kompasem, který ukazuje směr tohoto růstu. Podle Jungovy teorie jde v první části našeho života především o to, abychom se sladili se světem, v němž žijeme a připravili se na své vztahové i pracovní role, tedy našli své místo v práci i v životě. Záleží také ale na tom, abychom byli připraveni i na „odpoledne života“. Jak uvidíme, dynamika osobnostního typu nám k tomu poskytne cenná vodítka.

INSPIRACE

"Musím se mít rád, přijímat se. Abych se mohl přijmout, musím být někdo. Jestliže pro nikoho nic neznamenám, nemohu se přijímat. Musím být schopen považovat se za důležitého; musím něco znamenat; musím se vidět jako schopného dělat něco, co má pro někoho význam."